Realizowane Inwestycje

Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów

Realizacja: 2012-2013

 • Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa następujących ulic na osiedlu Krubin w Ciechanowie:
 • - ul. Krubińska + 10KDD + 10KDW
 • - ul. Ceramiczna + 9KDD;
 • - ul. Dobra + 11KDD;
 • - ul. Piwna + 13KDW;
 • - ul. Ptasia;
 • - ul. Żurawia

I etap inwestycji – przewidziany jest na rok 2012 - obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, separatora koalescencyjnego oraz odmulenie rowu melioracyjnego RŁ11/1

II etap inwestycji – przewidziany na rok 2013 – obejmuje wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogowych, regulację i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, budowę oświetlenia ulicznego z demontażem starych opraw oświetleniowych, przebudowę linii napowietrznej NN 0,4 KV, przebudowa sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia i przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych.

Zamawiający: Gmina Olsztyn

Realizacja 2012-2013

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Centralnego w Olsztynie” wraz z realizacją odpowiednich obiektów budowlanych oraz (montażem) uruchomieniem urządzeń technologicznych zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym.

I etap: wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (na podstawie koncepcji programowej) i wykonawczego wraz z uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na roboty budowlane oraz realizacja robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji projektowej.

II etap: wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (na podstawie koncepcji programowej) i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na roboty budowlane.

Zamawiający: Gmina Nowe

Realizacja 2012-2013

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rynku Starego Miasta w Nowem w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji rynku i kamienic - miasto Nowe.

 • Zakres inwestycji:
 • Wykonanie robót izolacyjnych przy budynkach
 • Wykonanie robót przy wymianie nawierzchni
 • Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych
 • Wykonanie zieleni i elementów małej architektury
 • Wykonanie robót regulacyjnych i przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej
 • Wykonanie robót w zakresie wymiany i umieszczenia znaków drogowych
 • Wykonanie robót w zakresie wykonania fontanny

Zamawiający: Gmina Gietrzwałd

Realizacja: 2011-2013

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem.

 • Zakres robót budowlanych:
 • - bulwar targowy przy ul. Ostródzkiej (zagospodarowanie skarpy, wykonanie placyku widokowo-targowego z kramami, przebudowa istniejącego parkingu i chodnika);
 • - bulwar nad rzeką Giłwą przy ul. Ostródzkiej (umocnienie nabrzeża, uporządkowanie skarp i terenów zielonych oraz budowa murków oporowych, chodnika i traktu spacerowego z zatokami widokowymi i oświetleniem);
 • - mostek przez rzekę Giłwę (remont istniejącej kładki, umocnienie i zagospodarowanie skarp);
 • - ciąg pieszo-jezdny ul. Spacerowa (przebudowa istniejącej ulicy o nawierzchni żużlowej na kostkę starobruk z odwodnieniem powierzchniowym i zatoką postojową oraz parkingiem przy karczmie, wykonanie parkanu murowanego, uporządkowanie terenów zielonych);
 • - domek pracy twórczej ul. Spacerowa, róg ul. Ostródzkiej (adaptacja istniejącego obiektu na „domek pracy twórczej”, uporządkowanie sąsiadującego terenu, wykonanie parkanu, przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Ostródzkiej, w tym miejsca postojowe);
 • - tereny zielone „Ogród na wzgórzu” (zagospodarowanie zbocza: amfiteatr, estrada z zapleczem, galeria, platforma widokowa z tarasem i WC, schody, uliczki, miejsca postojowe, placyki z małą architekturą);
 • - „Ogród nad rzeką” zielony ciąg pieszy między ul. Ostródzką, a ul. Klonową (wykonanie traktów spacerowych z zatoczkami widokowymi i elementami małej architektury, wymiana istniejącego ogrodzenia, budowa placyku zabaw dla małych dzieci);
 • - ul. Klasztorna (przełożenie istniejącego bruku, zamontowanie stylizowanych lamp ulicznych oraz koszy na śmieci);
 • - utworzenie tras spacerowych (oznaczenie dwóch tras spacerowych, zrobienie i montaż tablicy informacyjnej z planem miejscowości i naniesionymi trasami spacerowymi);
 • - wykonanie na całości właściwego oświetlenia (lampy parkowe), ustawienie ławek i koszy na śmieci;